NAV Navbar
cURL Ruby Node.js Python

Giới thiệu

Thư viện API

BotStar cho phép khách hàng tương tác với máy chủ dựa trên các yêu cầu HTTP nên các API này hoạt động với bất kì ngôn ngữ nào có thư viện HTTP Trang chủ

http://docs.botstar.com/api

Chào mừng đến với thư viện API của BotStar, API đầu tiên của chúng tôi là Gửi tin nhắn, cho phép bạn gửi tin nhắn với nhiều định dạng khác nhau tới người dùng được chỉ định

Chúng tôi sẽ mở rộng khả năng của API của chúng tôi dần dần trong tương lai. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xác thực

Máy chủ BotStar xác thực các lệnh gọi bằng API Access Token. Bạn có thể tìm thấy Access Token tại mục Thiết đặt của bot

Access token

API

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn đến một người dùng được chỉ định của bot

 curl -X POST \
 'https://api2.botstar.com/broadcast?token=BotStar_Access_Token' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
  "messages": [{
   "text": "Xin chào",
  }],
  "userId": "UserId"
 }'
require 'net/http'
require 'uri'
require 'json'

uri = URI.parse("https://api2.botstar.com/broadcast?token=BotStar_Access_Token")
request = Net::HTTP::Post.new(uri)
request.content_type = "application/json"
request.body = JSON.dump({
 "messages" => [
  {
   "text" => "Xin chào"
  }
 ],
 "userId" => "UserId"
})

req_options = {
 use_ssl: uri.scheme == "https",
}

response = Net::HTTP.start(uri.hostname, uri.port, req_options) do |http|
 http.request(request)
end
var https = require('https');

var postData = JSON.stringify({
  "messages": [
   {
    "text": "Xin chào"
   }
  ],
  "userId": "UserId"
 });
var options = {
 hostname: 'api2.botstar.com',
 path: '/broadcast?token=BotStar_Access_Token',
 method: 'POST',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
 }
};

var req = https.request(options, (res) => {
 res.on('data', (d) => {
  try {
   const data = JSON.parse(d);
   if(data.statusCode === 200) {
    // request success
   } else {
    // request error
   }
  } catch (error) {
   // request error
  }
 });
});

req.on('error', (e) => {
 // request error
});
req.write(postData);
req.end();
import requests
headers = {
  'Content-Type': 'application/json',
}
params = (
  ('token', 'BotStar_Access_Token'),
)
data = '{ "messages": [{ "text": "Xin chao" }], "userId": "UserId" }'

response = requests.post('https://api2.botstar.com/broadcast', headers=headers, params=params, data=data)

Câu lệnh trên sẽ trả về đoạn mã JSON có cấu trúc như sau

{
  "statusCode": 200,
  "body": "[
   {
    \"recipient_id\": \"2027434403966085\",
    \"message_id\":\"m_Dt9p4pLTi_s2nWHNeVnFjOi8IqsZymK6d5ib351V2jXdJke58SgdDXC9z_WPTMSy3vW7BsPLw-BtQjUNHqMeig\"
   }
  ]"
}

Hãy nhớ sử dụng statusCode trong đoạn mã trả về để chắc chắc lệnh gọi được thực hiện thành công

HTTP Request

POST https://api2.botstar.com/broadcast

Query Parameters

Parameter Description
token API Access token

Request Body

Parameter Description
message Mảng chứa các message cần gửi đến người dùng, xem thêm về định dạng tại đây
userId Chuỗi chứa userId của người dùng sẽ nhận được tin nhắn, xem thêm cách lấy ID người dùng tại đây